ENROPE

Distance learning and learner autonomy in foreign language learning

Submitted by Yunus Emre Sarı on Sun, 10/11/2020 - 16:11
Author name(s), initial(s)
Karasu, G.
Sarı, E-Y. E.
Title in the original language
Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği1
Year
2019
An abstract in the original language
Uzaktan eğitim yaklaşık 200 sene önce mektup aracılığı ile yapılan steno dersleriyle başlamış olsa
da kavramın sistematik olarak eğitimde uygulanması teknolojinin gelişmesiyle paralellik gösterir.
Yüz yüze eğitimin belirli bir zamanı, mekânı gerektirmek gibi bazı sınırlılıkları vardır. Yeni
medyanın insanların hayatına girmesi ile iletişimin şeklinin değişmesi, bilim insanlarının uzaktan
eğitime ilgisini arttırmıştır. Çünkü teknolojik ilerlemeler eğitim sistemini kökten değiştirebilecek
duruma gelmiştir ve yüz-yüze eğitimdeki zamana ve mekâna bağlı olma zorunluluğunu ortadan
kaldırabilecek potansiyele sahiptir. Bu durum dil öğrenen insanlara daha bireysel ve öz yönetimli
öğrenme imkanı sağlar. Uzaktan eğitime dair birçok tanımlama çeşitli kuramlar çerçevesinde
yapılmıştır. “Uzaktan Eğitim” teknolojinin sunduğu imkânlar ölçüsünde daima geliştirilmeye açık
bir eğitim biçimidir. Bazı ülkeler uzaktan eğitimin önemini daha önce görmüş ve bu konuda yoğun
çaba göstermişlerdir. Bu çabalar sonucu uzaktan eğitim, geleneksel eğitime hem bir yol arkadaşı
hem de onun ezeli rakibi olabilecek duruma gelmiştir. Bireyselleşme olgusunun gün geçtikçe arttığı
ve ortamdan bağımsız öğrenme imkânlarının çok kolaylaştığı 2000’li yıllar eğitimde teknolojiyle
bütünleşmiş bir dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. Birbiri içine bu denli girmiş çok değişkenli
süreçler, eğitim-öğretimde öğrenci ve öğretmenlerin geleneksel görev ve sorumluluklarını da
değiştirmektedir. Dil öğrenenlerin kendi başlarına öğrenme ortamlarını düzenleyebilmeleri ve bu
ortamlardan verimli şekilde yararlanabilmeleri için sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ortamlarının
eğitsel ilkeler açısından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için dil öğretimi ile
ilgilenen kişilerin özerk öğrenmeyi etkileyen etkenleri ve onların öğretimde nasıl uygulanacağını
bilmeleri gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim kavramını genel hatları ile tanıtmak, uzaktan eğitimde
öğrenci özerkliği kavramının ortaya çıkışını temel kuramlar çerçevesinde incelemek ve bu kapsamda
dil öğrenme özerkliğini tartışmaktır.

Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, uzaktan eğitim kuramları, yabancı dil eğitimi, öğrenci
özerkliği, uzaktan öğretim, dil öğrenme özerkliği
An abstract in English
Distance learning and learner autonomy in foreign language learning
Although the concept of distance learning has a history of about 200 years, its systematic implementation
in education goes in accordance with technological development. In contrast to distance learning, conventional direct teaching has its own limitations, such as the need for time and place. The change in the form of communication and the easiness of conversation in digital environments make it therefore necessary for scientists to show growing interest in distance learning over time. Since technological progress leads to the drastic change of the education, and the removal of local and time limitations in face-to-face education through the positive contribution of new technologies. This fact provides a more individual and self-managed learning opportunity for language learners. Several definitions of the term "distance learning" were created on the basis of various theories. Distance learning is a form of education which continuously develops itself in accordance with the possibilities of technology.
Some countries have recognized the need for distance learning and have been working intensively on this issue. As a result of these efforts, distance learning has become both a companion of traditional education and its opponent. In the 2000s, when the phenomenon of individualization increased day by day and the possibilities for independent learning or autonomous learning became much easier, an integrated transformation of technology in education became compulsory. Such multivariate processes, which merge into each other, also change the traditional duties and responsibilities of students and teachers in education. In order to enable language learners to organize and efficiently benefit from their learning environments, learning inside and outside the classroom should be established based on basic didactic and
methodological principles.
The aim of this article is to emphasize the concept of distance learning in general, to examine the emergence of the concept of learner autonomy in distance learning in the context of basic theories, and to
discuss language learning autonomy in this context.

Keywords: Distance learning, foreign language teaching, autonomous learning, theories of distance
learning, language learning autonomy, learner autonomy in foreign language learning
Type
Peer-reviewed journal
Original language
Turkish