ENROPE

Written learner language verb forms at B1 and B2 levels.

Author name(s), initial(s)
Mare Kitsnik
Title in the original language
VERBIVORMID B1- JA B2-TASEME KIRJALIKUS ÕPPIJAKEELES
Year
2014
DOI
http://dx.doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.01
An abstract in the original language
Eesti keele kui teise keele õppe ja hindamise aluseks oleva „Euroopa keeleõppe raamdokumendi” keeleoskustasemete funktsionaalsed kirjeldused vajavad
täiendamist lingvistiliste kirjeldustega. Artiklis esitan eesti keele kui teise keele B1- ja
B2-taseme verbivormide uurimise tulemused lähtuvalt CAF-triaadi dimensioonidest: keerukus ja täpsus. Tulemused olen saanud eesti vahekeele korpuses asuvate riiklike
tasemeeksamite kirjutamisülesande soorituste uurimisel korpuse juhitud lähenemise ja
DEMfad-mudeli abil. Olen selgitanud välja nii B1- kui ka B2-taseme sagedasemad
verbi vormid. Lähemalt olen vaadelnud verbi
tahtma
konstruktsioonide jaotuvust, sage-
dust ja täpsust B1- ja B2-taseme tekstides. Mõlemal tasemel esinevad sagedasemadverbi vormid peamiselt isikulise tegumoe kindla kõneviisi olevikus ja lihtminevikus, tingiva kõneviisi olevikus ning infinitiividena. B1-tasemel esineb oluliselt rohkem
kindla kõneviisi lihtminevikuvorme ning B2-tasemel kindla kõneviisi olevikuvorme, tingiva kõneviisi vorme ning infinitiivivorme. Nii B1- kui ka B2-tasemel esineb
tahtma
isikulise tegumoe kindlas ja tingivas kõneviisis ning mõlemal tasemel eelis tatakse konstruktsioone
tahan
+ infinitiivivorm ja
tahaksin
+ infinitiivivorm. B2-tasemel suure-neb verbi
tahtma
tingiva kõneviisi vormide sagedus ning kasvab konstruktsioonide täpsus.
An abstract in English
Written learner language verb forms at B1 and
B2 levels.
CEFR (The Common European Framework) is the basis of teaching
and assessment of second language (L2) in Europe. In the CEFR functional specifications of the L2 proficiency levels are given, which are universal for all languages. These specifications need to be completed with language spe-cific linguistic descriptions. In this article the investigation of the linguistic
content of the B1 and B2 levels of Estonian as a second language is described
according to the CAF triad dimensions: complexity, accuracy and fluency. The
presence of verb forms in the national examination texts (stored in the Estonian
Interlanguage Corpus) on the both levels has been studied by using corpus-driven approach and the DEMfad model. Common verb forms on the B1 and B2 level have been identified. The verb
tahtma
‘to want’, ‘to wish’ has been
investigated more precisely; the distribution, frequency and accuracy of its constructions on the B1 and B2 level have been investigated. The main similarities
and main differences between the levels are analyzed comparatively.
Annotation in English
Mare Kitsnik's research basis is on teaching
and assessment of second language (L2) in Europe. In the CEFR functional specifications of the L2 proficiency levels are given. In this article the investigation of the linguistic
content of the B1 and B2 levels of Estonian as a second language is described
according to the CAF triad dimensions: complexity, accuracy and fluency. The
presence of verb forms in the national examination texts. Common verb forms on the B1 and B2 level have been identified. The verb
tahtma
‘to want’, ‘to wish’ has been
investigated more precisely; the distribution, frequency and accuracy of its constructions on the B1 and B2 level have been investigated. The main similarities
and main differences between the levels are analyzed.
Type
Peer-reviewed journal
Original language
Estonian