ENROPE

ENROPE

European Network for Junior Researchers in the Field of Plurilingualism and Education
ENROPE is in ynternasjonaal, koöperatyf projekt dat rjochte is om heechweardige kwalifikaasje- en netwurkstruktueren oan te bieden foar junior ûndersikers op it mêd fan taaledukaasje en meartaligens. It projekt is ûntwikkele út it LANGSCAPE-netwurk wei. ENROPE wurket op it reitsflak fan ûndersyk nei taaledukaasje, taalûnderwiis en beropsûntwikkeling om op dy wize meartalige tinkbylden en praktiken te fersterkjen. Om profesjonele identiteiten dy’t sterk en oertocht binne oan te moedigjen, biedt ENROPE in Yntinsyf Stúdzjeprogramma (Intensive Study Week, ISP) oan dat junior ûndersikers foarsjocht fan kânsen foar gearwurking oer de grins en profesjonele kwalifikaasje. De ISP bestiet út trije jierlikse stúdzjewiken, ferbûn en fersterke troch regelmjittige online stúdzjefazes. In alsidich Online Platfoarm tsjinnet as sintraal knooppunt fan it brede netwurk mei in soad ferskaat dat ENROPE opbout. It platfoarm biedt romten en middels oan foar ynternasjonale en oan it fakgebiet relatearre gearwurking, bygelyks in E-Portfolio as middel om mei te dwaan yn nuttige en profesjonele selsrefleksje. In Kwalifikaasjehânboek hâldt rekken mei in brede bewurking en fersprieding fan de kaaikonsepten, produkten en trainingsaktiviteiten fan it projekt