ENROPE

Catalan language

Language policies: Possibilities, Limits and Actions

Submitted by Laia Ruiz-Arias on Sat, 11/14/2020 - 19:52
Author name(s), initial(s)
Bastardas Boada, Albert
Title in the original language
Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions
Year
2013
Annotation in English
This is a very interesting book chapter which addresses the fact that being a "plurilingual state" does not mean that the speakers of the minoritized language, that is Catalan, ought to resort to Spanish whenever the other individual does not speak Catalan since this is not the case otherwise. Therefore, Bastardas puts forward the idea that bilingualism is not bi-directional in the Catalan context.
Type
Book chapter
Original language
Catalan
Full reference in original language
Bastardas, A. (2020). Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions . En Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc. . (pp. 13 - 23) . Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-407-7 .

Attitudes towards Catalan of future Aragonese primary education teachers

Submitted by Iris Orosia Ca… on Sat, 09/26/2020 - 12:01
Author name(s), initial(s)
Campos, I.O.
Title in the original language
Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria
Year
2015
ISSN
0214-9141
An abstract in the original language
El català és una de les llengües pròpies de l’Aragó. Malgrat que al 2014 s’han complert tres dècades de la implantació de l’ensenyament d’aquesta llengua com a assignatura en les escoles d’algunes poblacions del territori de la Franja (Aragó oriental), encara existeix un gran dèficit en els estudis de magisteri de la Universidad de Zaragoza pel que fa a la formació en català i en la didàctica d’aquesta llengua. Tenint en compte la situació de minorització de les llengües pròpies de l’Aragó i la influència que el context educatiu, i en concret el professorat, pot tenir en les actituds lingüístiques dels escolars, sembla necessari conèixer quines són les actituds dels futurs docents aragonesos tant cap a l’aragonès com el català. Amb aquesta finalitat impulsem un estudi els resultats del qual han mostrat l’existència d’unes actituds molt desfavorables cap a la llengua catalana en els estudiants del Grau en Mestre d’Educació Primària tant de primer com de quart curs.
An abstract in English
Catalan is one of the Aragonese regional languages. In spite of its introduction as a school subject three decades ago in some Eastern Aragonese schools, Catalan has no presence in the teacher training degree at the University of Zaragoza. Considering the threatened status of the Aragonese regional languages and the influence of school context, and particularly teachers, on the pupils¿ linguistic attitudes, it seems necessary to know what the linguistic attitudes of future Aragonese teachers towards their regional languages are. The present study reveals very unfavorable attitudes towards Catalan by first and fourth year Aragonese students of the degree in primary education teaching.
Type
Peer-reviewed journal
Original language
Spanish
Full reference in original language
Campos, I.O. (2015). Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria. Sintagma: Revista de lingüística, 27, 43-59.