ENROPE

Geannoteerde Bibliografie

Taal kan een barrière vormen bij het overdragen van kennis, omdat publicaties in andere talen dan het Engels vaak over het hoofd worden gezien. Dit kan tot vooringenomenheid leiden in onze blik op de wereld.

De ENROPE Annotated Bibliography is een meertalig en vrij toegankelijke lijst van verwijzingen. Het bestaat uit bibliographische details, samenvattingen en annotaties van niet Engelse publicaties die relevant zijn voor het domein van meertaligheid in het onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

Ken jij relevante artikelen in een andere taal dan het Engels? Zo ja, help ons de ENROPE Annotated Bibliography uit te breiden.

Information and Instructions

Video overview

Authors Year Title in English Title in the original language Aflopend sorteren Language
Daniela Elsner 2010 „I have something that you don’t…” Or: Which added value does multilingualism provide for foreign language Learning? "Ich habe was, das du nicht hast…" Oder: Welchen Mehrwert hat die Mehrsprachigkeit für das Fremdsprachenlernen? Duits
Campos, I.O. 2019 Contributions to language planning in Alto Aragón: Attitudes of Primary Education students towards the minoritized language Aportaciones para una planificación lingüística en el Alto AragónActitudes de los escolares hacia la lengua minorizada Spaans
Campos, I.O., Tabernero, R. 2020 Exploring the opportunities for the minoritized language in the school. A quantitative research on attitudes towards Aragonese language Explorando las oportunidades de la lengua minorizada en la escuela. Una investigación cuantitativa sobre actitudes hacia el aragonés Spaans
Campos, I.O. 2018 Towards a didactics of the minoritized language in contexts of linguistic assimilation. Some contributions from theory Hacia una didáctica de la lengua minorizada en contextos de asimilación lingüística. Algunas aportaciones desde la teoría Spaans
Campos, I.O. 2018 Minority language teaching, job dissatisfaction or burnout syndrome? Aragonese language teachers’ reflections abaut almost two decades of Aragonese teaching at Pre- Primary and Primary Education Lengua minoritaria y docencia, ¿insatisfacción laboral o síndrome de burnout? reflexiones de los maestros de aragonés sobre casi dos décadas de su enseñanza en la educación infantil y primaria Spaans
Campos, I.O. 2018 Mass Media and Minoritized Language: Prejudice, Activism and Linguistic Fragmentation. The Case of Aragonese Language Lengua minorizada y medios de comunicaciónprejuicio, activismo y fragmentación lingüística. El caso del aragonés Spaans
Campos, I.O. 2015 More than a Century of ‘Linguicide’ in the Classroom: An Approach to the Case of Aragonese Más de un siglo de lingüicidio en las aulasAproximación al caso del aragonés. Spaans
Campos, I.O. 2018 Is it possible to make progress in the teaching of Aragonese in schools? An analysis of the linguistic attitudes of pre-school and primary school teachers? ¿Es posible avanzar en la enseñanza escolar del aragonés?análisis de las actitudes lingüísticas de los maestros de educación infantil y primaria Spaans
Campos, I.O. 2015 Aragonese language ‘keepers’? The teaching of Aragonese implemented since 1997: current situation and prospects ¿Garantes de la salvaguarda del aragonés?Situación y resultados de la enseñanza del aragonés implementada desde 1997 Spaans
Campos, I.O. 2019 ‘I don’t remember being told anything about linguistic plurality in school’. A qualitative study on attitudes towards the minoritized language of teacher education students in Alto Aragón ‘No recuerdo que en el colegio me hablaran sobre pluralidad lingüística’. Un estudio cualitativo sobre las actitudes hacia la lengua minorizada de los maestros altoaragoneses en formación Spaans