ENROPE

Bibliografia comentada

L'idioma pot suposar una barrera per a la transferència de coneixement, ja que sovint es passen per alt publicacions en idiomes diferents de l'anglès. Aquest fet pot provocar biaixos en la nostra comprensió del món.

La bibliografia comentada ENROPE és un directori de referències multilingüe i d'accés obert. Comprèn detalls bibliogràfics, resums i anotacions de publicacions no angleses que siguin rellevants per al camp del plurilingüisme en educació i temes relacionats.

Coneixeu articles rellevants en idiomes diferents de l'anglès? Si és així, ajudeu-nos a fer créixer la bibliografia comentada ENROPE!

Information and Instructions

Video overview

Authors Year Title in English Ordena de forma descendent Title in the original language Language
Campos, I.O. 2018 Is it possible to make progress in the teaching of Aragonese in schools? An analysis of the linguistic attitudes of pre-school and primary school teachers? ¿Es posible avanzar en la enseñanza escolar del aragonés?análisis de las actitudes lingüísticas de los maestros de educación infantil y primaria Espanyol
Campos, I.O. 2018 A picture of the state of Aragonese language after twenty years of teaching in the schools. Family attitudes Aproximación a la situación del aragonés tras veinte años de enseñanza en la escuela. Las actitudes de las familias Espanyol
Hesse-Biber, S., Rodriguez, D., Frost, N., A. 2015 A Qualitatively Driven Approach to Multimethod and Mixed Methods Research A Qualitatively Driven Approach to Multimethod and Mixed Methods Research Anglès
Campos, I.O. 2015 Aragonese language ‘keepers’? The teaching of Aragonese implemented since 1997: current situation and prospects ¿Garantes de la salvaguarda del aragonés?Situación y resultados de la enseñanza del aragonés implementada desde 1997 Espanyol
Campos, I.O. 2015 Attitudes towards Catalan of future Aragonese primary education teachers Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria Espanyol
Meier, G. 2012 Bilingual education and school improvement: Conclusions from Wix Primary School / École de Wix Enseignement bilingue et l’amélioration des performances scolaires : les conclusions de l’expérience Wix Primary School / École de Wix à Londres French
Campos, I.O. 2019 Contributions to language planning in Alto Aragón: Attitudes of Primary Education students towards the minoritized language Aportaciones para una planificación lingüística en el Alto AragónActitudes de los escolares hacia la lengua minorizada Espanyol
Campos, I.O. 2015 Deepening the implementation and future prospects of Aragonese in formal education. Structure and first results of a research project under development Profundizando en la situación y perspectivas de futuro del aragonés en la enseñanza reglada. Estructura y primeros resultados de un proyecto de investigación en desarrollo Espanyol
Castellotti, V., Candelier, M. 2013 Didactics of plurilingualism(s) Didactique(s) du (des) plurilinguisme(s) French
Karasu, G. , Sarı, E-Y. E. 2019 Distance learning and learner autonomy in foreign language learning Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği1 Turkish