ENROPE

Bibliografia comentada

L'idioma pot suposar una barrera per a la transferència de coneixement, ja que sovint es passen per alt publicacions en idiomes diferents de l'anglès. Aquest fet pot provocar biaixos en la nostra comprensió del món.

La bibliografia comentada ENROPE és un directori de referències multilingüe i d'accés obert. Comprèn detalls bibliogràfics, resums i anotacions de publicacions no angleses que siguin rellevants per al camp del plurilingüisme en educació i temes relacionats.

Coneixeu articles rellevants en idiomes diferents de l'anglès? Si és així, ajudeu-nos a fer créixer la bibliografia comentada ENROPE!

Information and Instructions

Video overview

Authors Year Title in English Title in the original language Language
Hoshan, A.M. 2010 Problems of Translating English Proverbs into Modern Standard Arabic مشكلات ترجمة الامثال الانكليزية الى اللغة العربية الفصحى Arabic
Hoshan, A., Sadkhan, R. 2019 Evidentiality in Modern Standard Arabic: A Linguistic Investigation Evidentiality in Modern Standard Arabic: A Linguistic Investigation Anglès
Bastardas Boada, Albert 2013 Language policies: Possibilities, Limits and Actions Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions Catalan
Bergmann A., Malenkova M., Pechnikova V., Sherstyuk A. 2017 Principles of selecting texts for lesson of Russian as a foreign language: modeling and developing a dynamic resource to help future teachers Принципы отбора текстов на уроке РКИ: моделирование и разработка динамичного ресурса в помощь будущему учителю Russian
Karasu, G. , Sarı, E-Y. E. 2019 Distance learning and learner autonomy in foreign language learning Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği1 Turkish
Campos, I.O. 2013 Learning about linguistic attitudes of primary education undergraduate students on the Huesca and Zaragoza campuses (pilot study) Un acercamiento a las actitudes lingüísticas del alumnado del grado en maestro de Educación Primaria de los campus de Huesca y Zaragoza (estudio piloto) Espanyol
Campos, I.O. 2015 The NICT in the minority language preservance. A participatiry – action research in education Las NTIC en la conservación de las lenguas minoritarias. Una investigación-acción en el ámbito educativo Espanyol
Campos, I.O. 2015 More than a Century of ‘Linguicide’ in the Classroom: An Approach to the Case of Aragonese Más de un siglo de lingüicidio en las aulasAproximación al caso del aragonés. Espanyol
Campos, I.O. 2015 Attitudes towards Catalan of future Aragonese primary education teachers Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria Espanyol
Campos, I.O. 2015 Aragonese language ‘keepers’? The teaching of Aragonese implemented since 1997: current situation and prospects ¿Garantes de la salvaguarda del aragonés?Situación y resultados de la enseñanza del aragonés implementada desde 1997 Espanyol