ENROPE

Annotearre Bibliografy

Taal kin in barriêre foarmje by it oerdragen fan kennis, om’t publikaasjes yn oare talen dan it Ingelsk faak oer de holle sjoen wurde. Dit kin ta partidichheid liede yn ús byld fan de wrâld.

De ENROPE Annotated Bibliography is in meartalich en fry tagonklike list fan ferwizingen. It bestiet út bibliografyske details, gearfettingen en annotaasjes fan net Ingelske publikaasjes dy’t relevant binne foar it domein fan meartaligens yn it ûnderwiis en relatearre ûnderwerpen.

Kinsto relevante artikels yn in oare taal as it Ingelsk? Sa ja, help ús de ENROPE Annotated Bibliography út te wreidzjen.

Information and Instructions

Video overview

Authors Year Title in English Title in the original language Language
Hoshan, A.M. 2010 Problems of Translating English Proverbs into Modern Standard Arabic مشكلات ترجمة الامثال الانكليزية الى اللغة العربية الفصحى Arabic
Hoshan, A., Sadkhan, R. 2019 Evidentiality in Modern Standard Arabic: A Linguistic Investigation Evidentiality in Modern Standard Arabic: A Linguistic Investigation Ingelsk
Bastardas Boada, Albert 2013 Language policies: Possibilities, Limits and Actions Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions Catalan
Bergmann A., Malenkova M., Pechnikova V., Sherstyuk A. 2017 Principles of selecting texts for lesson of Russian as a foreign language: modeling and developing a dynamic resource to help future teachers Принципы отбора текстов на уроке РКИ: моделирование и разработка динамичного ресурса в помощь будущему учителю Russian
Karasu, G. , Sarı, E-Y. E. 2019 Distance learning and learner autonomy in foreign language learning Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği1 Turkish
Campos, I.O. 2013 Learning about linguistic attitudes of primary education undergraduate students on the Huesca and Zaragoza campuses (pilot study) Un acercamiento a las actitudes lingüísticas del alumnado del grado en maestro de Educación Primaria de los campus de Huesca y Zaragoza (estudio piloto) Spanish
Campos, I.O. 2015 The NICT in the minority language preservance. A participatiry – action research in education Las NTIC en la conservación de las lenguas minoritarias. Una investigación-acción en el ámbito educativo Spanish
Campos, I.O. 2015 More than a Century of ‘Linguicide’ in the Classroom: An Approach to the Case of Aragonese Más de un siglo de lingüicidio en las aulasAproximación al caso del aragonés. Spanish
Campos, I.O. 2015 Attitudes towards Catalan of future Aragonese primary education teachers Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria Spanish
Campos, I.O. 2015 Aragonese language ‘keepers’? The teaching of Aragonese implemented since 1997: current situation and prospects ¿Garantes de la salvaguarda del aragonés?Situación y resultados de la enseñanza del aragonés implementada desde 1997 Spanish