ENROPE

ENROPE Kompetentsimudel

ENROPE competency model

ENROPE kompetentsimudel määratleb kompetentsid, mida mitmekeelsuse nooremteadurid vajavad, et vastata üha mitmekeelsemaks ja mitmekultuurilisemaks muutuva teadus- ja haridusvaldkonna nõudmistele ja katsumustele. See põhineb Legutke/Scharti (2016) välja töötatud mudelil, mis määratleb keeleõpetajate ametialase pädevuse nelja kategooria põhjal: keel ja kultuur; teadustöö, õpetamine ja õppimine; koostöö ja areng; identiteet ja roll (vrd Legutke/Schart 2016: 18) ning kannab need teadustöö valdkonda. Nende ametialase pädevuse mõiste asemel kasutame mõistet agentuur, et keskenduda üksikule nooremteadurile ja asetada nende tegevus laiemasse sotsiaalsesse konteksti. Keskendudes mitmekeelsetele teadusvaldkondadele, oleme laiendanud mõistet „kultuur” ja lisanud mõiste „teadus”. Lisaks kasutasime teadlaste spetsiifiliste pädevuste määratlemiseksmitmekeelsuse valdkonnas teadlaste arendusraamistikku (vrd Vitae 2010). Meie mudeli sisering sisaldab parameetreid, mis on seotud teadlase endaga, kuid välimised kategooriad keskenduvad teadustöölerahvusvahelises mitmekeelsusega seotud teadusvõrgustikus (näiteks ENROPE-i konkreetses raamistikus). Kõik kategooriad on omavahel seotud ja sõltuvad üksteisest.

Tänusõnad:
Täname M. Legutket ja M. Scharti oma mudeli kasutusloa andmise eest ning Vitae Groupi oma teadlaste arendusraamistiku rakendamise lubamise eest.

Viited:
Legutke, M., & Schart, M. (2016). Fremdsprachliche Lehrerbildungsforschung: Bilanz und Perspektiven. In M. K. Legutke & M. Schart (toim.), Fremdsprachendidaktische Professionsforschung: Brennpunkt Lehrerbildung (lk 9–46). Tübingen: Narr Francke Attempto.

Vitae, Careers Research and Advisory Center (2010): Researcher Development Framework. www.vitae.ac.uk/rdf.