ENROPE

Annotearre Bibliografy

Taal kin in barriêre foarmje by it oerdragen fan kennis, om’t publikaasjes yn oare talen dan it Ingelsk faak oer de holle sjoen wurde. Dit kin ta partidichheid liede yn ús byld fan de wrâld.

De ENROPE Annotated Bibliography is in meartalich en fry tagonklike list fan ferwizingen. It bestiet út bibliografyske details, gearfettingen en annotaasjes fan net Ingelske publikaasjes dy’t relevant binne foar it domein fan meartaligens yn it ûnderwiis en relatearre ûnderwerpen.

Kinsto relevante artikels yn in oare taal as it Ingelsk? Sa ja, help ús de ENROPE Annotated Bibliography út te wreidzjen.

Information and Instructions

Video overview

Authors Year Title in English Sort descending Title in the original language Language
Campos, I.O. 2018 Is it possible to make progress in the teaching of Aragonese in schools? An analysis of the linguistic attitudes of pre-school and primary school teachers? ¿Es posible avanzar en la enseñanza escolar del aragonés?análisis de las actitudes lingüísticas de los maestros de educación infantil y primaria Spanish
Campos, I.O. 2018 A picture of the state of Aragonese language after twenty years of teaching in the schools. Family attitudes Aproximación a la situación del aragonés tras veinte años de enseñanza en la escuela. Las actitudes de las familias Spanish
Hesse-Biber, S., Rodriguez, D., Frost, N., A. 2015 A Qualitatively Driven Approach to Multimethod and Mixed Methods Research A Qualitatively Driven Approach to Multimethod and Mixed Methods Research Ingelsk
Campos, I.O. 2015 Aragonese language ‘keepers’? The teaching of Aragonese implemented since 1997: current situation and prospects ¿Garantes de la salvaguarda del aragonés?Situación y resultados de la enseñanza del aragonés implementada desde 1997 Spanish
Campos, I.O. 2015 Attitudes towards Catalan of future Aragonese primary education teachers Actitudes hacia el catalán del futuro profesorado aragonés de Educación Primaria Spanish
Meier, G. 2012 Bilingual education and school improvement: Conclusions from Wix Primary School / École de Wix Enseignement bilingue et l’amélioration des performances scolaires : les conclusions de l’expérience Wix Primary School / École de Wix à Londres French
Campos, I.O. 2019 Contributions to language planning in Alto Aragón: Attitudes of Primary Education students towards the minoritized language Aportaciones para una planificación lingüística en el Alto AragónActitudes de los escolares hacia la lengua minorizada Spanish
Campos, I.O. 2015 Deepening the implementation and future prospects of Aragonese in formal education. Structure and first results of a research project under development Profundizando en la situación y perspectivas de futuro del aragonés en la enseñanza reglada. Estructura y primeros resultados de un proyecto de investigación en desarrollo Spanish
Castellotti, V., Candelier, M. 2013 Didactics of plurilingualism(s) Didactique(s) du (des) plurilinguisme(s) French
Karasu, G. , Sarı, E-Y. E. 2019 Distance learning and learner autonomy in foreign language learning Uzaktan Eğitim ve Yabancı Dil Öğrenme Özerkliği1 Turkish